Βήμα 1 από 4
  • Διαθεσιμότητα
  • Στοιχεία Οχήματος
  • Προσωπικά Στοιχεία
  • Πληρωμή
Μάθε τι είναι;

Λεπτομερής έλεγχος 200 σημείων στο σημείο που βρίσκεται το όχημα, με φορητές ράμπες για έλεγχο πατώματος.

Μάθε τι είναι;

Πλήρης έλεγχος με διάγνωση ECU και λεπτομερή έλεγχο πατώματος σε ανυψωτικό.